اندازه نماها

اندازه نماها

اندازه نماها

به طور کلی می توانیم، سه اندازه نمایِ اصلی را مشخص کنیم… (البته می توانیم بیشتر هم در نظر بگیریم)

نمایِ دورLong Shot
نمایِ میانهMedium Shot
نمای نزدیکClose Up

دور تر و نزدیک تر و در بینِ این نماها، نماهایی نیز وجود دارند… البته یک معیارِ دقیق برای هچکدام نیست، اما تا حدودی می توانیم این کار را انجام دهیم و هنگامِ نگارشِ استوری بُرد از این اصطلاحات برای فهمِ مشترک بینِ اعضای فیلمسازی استفاده کنیم…

Extreme Long Shot or Big Long shot or Location Shot
Long Shot or Wide Shot
Full Shot
Medium Long Shot
Knee Shot or American shot or Cowboy Shot or 3/4
Medium Shot
Medium Close Up
Close Up
Big Close Up or choker Shot
Extreme Close Up or Italian Shot

ما نماها را بر اساسِ سوژه اصلی تعریف می کنیم…

۱- از نما های دور معمولا در نمای آغازین فیلم یا یک سکانس برای معرفی مکان و زمان یا یک رویداد و… به بیننده استفاده می شود

?از این نماها برای نمایشِ
تنهایی(یک فرد در محیطی وسیع)
آرامش یا ترس(نمایی از یک دریایِ آرام یا جنگل)
انبوهِ افراد(حوادثِ طبیعی)
نمایشِ نسبتِ بزرگی یا کوچکی سوژه ها(انسان در مقابلِ قلعه)
و… استفاده می شود…

اندازه نماها

۲- از نماهایِ میانه معمولا وقتی استقاده می کنیم که بخواهیم رابطه ی سوژه با محیط یا افراد دیگر را نشان دهیم…/ و معمولا بعد از نمایِ دور برای نمایشِ جزییاتِ بیشتر و درگیر شدن بیننده با شخصیتِ سوژه ها استفاده می شود…

?از این نماها برای نمایشِ
حرکاتِ سوژه(سوژه با اسلحه ای در حالِ شلیک)
حالتِ سوژه (چند نفر در یک قاب یا گفتگو)
و… استفاده می شود

اندازه نماها

۳- از نمای بسته معمولا برای اشاره به جزییاتِ بسیار مهم استفاده می شود، و تاثیراتِ حسیِ شدیدی را به بیننده منتقل می کند و حالاتِ درونی شخصیت را بیشتر مشخص می کند و معمولا برایِ شخصیتِ اصلیِ فیلم استفاده می شود…/

?از این نماها برای نمایشِ
گفتار(تاکید به گفتارِ سوژه)
حالاتِ چهره(تاکید بر واکنش های حسی سوژه، لبخند، خشم و…)
نزدیکی و همراه شدن سوژه با بیننده
و… استفاده می شود

اندازه نماها

?به نمایش با کادرِ بسیار بسته از اشیا، اندام سوژه و… اینسرت یا اکستریم کلوزآپ می گوییم

روی هم رفته، خیلی به تعاریف توجه نداشته باشیم و به اینکه این نما یا آن نما دقیقا چه اسمی دارد!
مهم این است چه می دانیم و چه می خواهیم!
قوانین را بدانیم و از آن ها استفاده کنیم و در صورتِ نیاز و با اندیشه ی بسیار آن ها را بشکنیم…

 

دیگر مقالات:

تدوینگر کیست؟

میدان در عکاسی چیست؟

ارسال در :
لینک کوتاه :